Vedtekter

Vedtekter for Skjold Nesttun Jantisjar

Gjeldende fra 28.01.23.

§ 1 NAVN OG ORGANISASJON

1.1 Navn

Korpsets navn er Skjold Nesttun Janitsjar.

1.2 Organisasjon

a. Skjold Nesttun Janitsjar, stiftet 1. september 1989, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom NMF Hordaland.

b. Korpset følger til enhver tid NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

§ 2 FORMÅL

Korpsets visjon er «høyt musikalsk – godt sosialt». Skjold Nesttun Janitsjar skal legge vekt på å utvikle utøvende ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

§ 3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

a. Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i korpset av korpsets styre. Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF.

b. Korpset har lokale aldersbestemmelser. Medlemmer i skolekorps kan bli aspirant fra 1. august det året de fyller 14 år. Medlemskap for ungdom som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte og vurdert i samråd med musikalskveileder.

c. Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

3.2 Forutsetning for medlemskap

a. Medlemmene plikter å følge korpsets vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Instrumenter og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmene.

c. Medvirkning i andre korps samt bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

d. Nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til korpsets styre. Disse opplysningene registreres i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

3.3 Kontingent

a. Korpset følger skoleåret fra 1. august til 31. juli påfølgende år.

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen de frister styret setter.

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gi melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Æresmedlemskap

Personer som anses å ha gjort en særskilt innsats for korpset, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt fra å betale kontingent.

3.6 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan Styret vedta eksklusjon.

d. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regionstyret.

§ 4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er korpsets øverste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar.

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer skriftlig krever det. Kravet må omtale de saker som ønskes behandlet og skal være undertegnet av samtlige personer som fremmer kravet. Ekstraordinært årsmøte skal kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.

c. Innkallingen sendes ut senest seks uker før ordinært og to uker før ekstraordinært årsmøte.

d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

e. Styrets årsmelding, revidert regnskap, plan, budsjett, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheterog voteringer

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

 • Møtende medlemmer og aspiranter som oppfyller sine medlemsforpliktelser.
 • Styrets medlemmer i alle saker, med unntak av stemmerett under behandling avårsmelding og regnskap.
 • Æresmedlemmer som spiller aktivt eller har verv for korpset

c. Følgende har talerett:

 • Representanter fra NMF.
 • Æresmedlemmer som ikke spiller aktivt i korpset.
 • Årsmøtet kan for øvrig gi talerett til hvem det måtte ønske.

d. Gyldigvedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet erbestemt i vedtektene.

e. Stemmeberettigemedlemmer (jf. §4.3.b) kan utover sin egen stemme representere ett (1) annetstemmeberettiget medlem ved fullmakt.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Konstituering

 1. Åpning
 2. Navneopprop
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av to referenter
 7. Valg av to protokollunderskrivere

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer.

d. Budsjett, herunder medlemskontingent og eventuelt langtidsbudsjett.

e. Valg:

 1. Styreleder for ett til to år.
 2. To til seks styremedlemmer for ett til to år og to varamedlemmer for ett år.
 3. To revisorer for ett til to år.
 4. To til tre medlemmer i velgkomiteen for ett år. Leder velges særskilt.
 5. Korpsleder og ass. korpsleder for ett år.
 6. Noteforvalter og to ass. noteforvaltere for ett år.
 7. Tre til seks medlemmer i musikkutvalget for ett år. Leder velges særskilt.
 8. Informasjonsansvarlig velges for ett år.
 9. Eiendelsforvalter velges for ett år.
 10. Styreleder i SNJ Verdiforvaltning AS velges for to år.
 11. Ett styremedlem og et varamedlem i SNJ Verdiforvaltning AS velges for to år.
 12. Styreleder i Skjold Nesttun Janitsjar velges inn som styremedlem i SNJ Verdiforvaltning AS for ett år.

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv i dette punkt. De som velgesmå ha sagt seg villige til å motta verv og ha gyldig medlemskap i korpset ogNMF.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av styreleder og minimum tre styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Styret skal som et minimum bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Styret kan vedta å velge ekstern regnskapsfører til å føre korpsets regnskap. Alternativt har kasserer alle oppgaver knyttet til regnskap og økonomistyring.

5.2 Fullmakter

a. Styret skallede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere,og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

5.3 Styremøter og dialog medmedlemmene

a. Styret innkalles når styreleder eller flertallet av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Møteleder avgjør vedstemmelikhet i styret.

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer informeres om de vedtak som er gjort, med mindre vedtakene inneholder sensitiv informasjon.

d. Styret arrangerer medlemsmøter etter behov.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor, valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

a. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler.

b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

c. Styreleder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar påturer og deltar på arrangementer.

§ 7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet ogtvister om vedtektenes forståelse forelegges regionstyret med forbundsstyretsom ankeinstans.

§ 8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPSFORBUND

a. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 aktivt flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres forsvarlig.

b. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt korps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Hordaland. Denne bestemmelsen gjelder ikke vedsammenslåing av korps.

c. Det siste ordinære årsmøtet ved oppløsning etter denne paragraf, kan bestemme at korpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Hordaland.

d. Korps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 aktivt flertall.

IKRAFTTREDELSE

Vedtektsendringertrer i kraft fra det øyeblikk årsmøtet heves.

Vedtekter i .pdf-format.
Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS